22-07-2014
Ethische Perspectieven
  www.ethics.be
Over ons ....
Contacteer ons ...
Over deze website...
 Ethische Perspectieven, het driemaandelijks tijdschrift van het Overlegcentrum voor Ethiek
 
  Startpagina
  Redactieraad
  Abonnementen
  Alle uitgaven
  Redactionele richtlijnen
 

 
Ethics.be
 
Selectie beschikbare artikelen
 Ethiek en menselijkheid
Veerle Achten (2008)
 Commisie-ethiek en Moraaltheologie: impasse of uitdaging ?
Jozef Van Osta (1999)
 Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht - KU Leuven : 'Verpleegkunde, vrouwen en politiek'
Chris Gastmans (1996)
 Vredesdag 2005
Annemie Dillen (2004)
 Afdeling Moraaltheologie Faculteit der Godgeleerdheid - KU Leuven : 'Opvoeden en samenleven in deugdzaamheid' - Bespreking van J.W. Sleutel, "Deugden en morele opvoeding. Een wijsgerig-pedagogische studie".
Bert Roebben (1993)
 Scholen voor het leven : een sociaal-ethische reflectie op onderwijs
Bert Roebben (1995)
 Enkele politologische kanttekeningen bij het concept van de culturele ruimten
Wouter Beke (2004)
 
Ethische Perspectieven, Maart 2014 (vol 24/1)
In dit nummer van Ethische Perspectieven opent met een tekst van Eva Brems die in de tijd dat ze nog parlementslid was als enige tegen de wet stemde die als het ‘boerkaverbod’ bekend is geworden.

Georges Casteur, Steven Bieseman en Tom Mortier houden de verschillende elementen van de wetgeving omtrent de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen kritisch tegen het licht en besluiten dat er onvoldoende veiligheidswaarborgen zijn dat de wetgeving niet tot misbruik zal leiden.

In de bijdrage van Hans Van Crombrugge en Naïma Lafrarchi wordt de these ‘The Clash of Civilizations’ van Samuel Huntington op een heel andere manier ondergraven. Zij gaan op zoek naar de mogelijkheid van een moderne islamitische pedagogie.

In Onmaatschappelijke maatschappelijkheid. Over het mensbeeld achter de mensenrechten legt Thomas Mertens de spanning tussen individu en gemeenschap die inherent is aan de mensenrechten aan de hand van ideeën van klassieke denkers als Aristotels, Kant en Arendt uit.

Stefan Van Roey van ICURO, Koepel van Vlaamse Ziekenhuizen met Publieke Partners, brengt verslag uit van hun zesde seminarie omtrent "Relaties in de zorg, zorg in relatie".

Lees verder


Ethische Perspectieven, September 2013 (vol 23/3)
In maart 2013 vond de vierde editie van het Feest van de Filosofie plaats in Leuven, een dag die zich als doel stelt een draagvlak te creëren voor filosofische reflectie voor jong en oud en daarbij een publiek zoekt dat niet noodzakelijkerwijze academisch geschoold is. Het thema ‘Economie en waarde’ mocht op grote belangstelling rekenen.

In dit nummer van Ethische Perspectieven openen we met een neerslag van de lezing die Giorgio Agamben gaf onder de titel ‘Kapitalisme als religie’, en die wordt voorafgegaan door een korte inleiding op diens werk door Stéphane Symons.

Het debat dat Paul De Grauwe en Paul Verhaeghe op het Feest van de Filosofie voerden wordt in de tekst van Bart Engelen en Jens De Vleminck als uitgangspunt genomen om de beide posities uit te diepen en kritisch tegen het licht te houden.

In ‘Wat is de panda u waard?’ bespreekt Glenn Deliège de argumentatie die Bas Haring voert in ‘Plastic Panda’s’. In dat boek wordt de legitimering van het behoud van biodiversiteit onder de verwijzing naar ‘ecosysteemdiensten’ op de korrel genomen ten faveure van een subjectief-hedonistische positie.

Thomas Decreus bespreekt de film en kadert hem in het filosofisch klimaat van die tijd dat met een reflectie op de grote systemen die ons leven bepalen het menselijk verzet daartegen als futiel doet lijken.

Jos Leys eindigt dit nummer van Ethische Perspectieven met een tekst die als enige niet ontstaan is in het kader van het Feest van de Filosofie, maar naadloos bij het thema aansluit. Na de filosofische reflectie op de crisis landen we met ‘Wanneer de zondvloed terugtrekt’ weer in de (harde) realiteit, die door Leys niet erg rooskleurig wordt voorgesteld.

Lees verder


Redactionele richtlijnen Ethische Perspectieven
Ethische Perspectieven richt zich tot een breed publiek en biedt toegankelijke artikels over maatschappelijk relevante ethische thema's. De bedoeling is dat de lezer inzicht krijgt in de ethische implicaties van een bepaalde problematiek, maar de artikels mogen niet al te technisch worden. Ethische Perspectieven verschijnt vier keer per jaar, namelijk in maart, juni, september en december.

In navolging van Ethical Perspectives werden redactionele richtlijnen voor zowel artikels als boekbesprekingen opgesteld, zodat het indienen ervan op een uniforme manier kan gebeuren.

Lees verder


Ethische Perspectieven, Juni 2013 (vol 23/2)
Dit nummer van Ethische Perspectieven staat in het teken van een studiedag gehouden aan de Technologiecampus Gent van KAHO Sint-Lieven.

Martin Meganck leidt met een korte tekst het onderwerp in, een opmaat voor de tekst van Peter-Paul Verbeek. In zijn bijdrage "De vleugels van Icarus" betoogt hij dat techniek ons zo dicht op de huid zit dat we moeilijk nog over moderne techniek kunnen spreken als louter supplement.

Ike Kamphof werkt in haar bijdrage een concrete casus uit: ze beschrijft hoe specifieke zorgtechnologie door middel van activiteitenmonitoring de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen bemiddelt.

Paulus Van Bortel ontwikkelt een kritisch perspectief waarin hij de grens van de techniek opzoekt.

Lees verder


Ethische Perspectieven, Maart 2013 (vol 23/1)
Herman De Dijn geeft in zijn bijdrage aan dat er andere houdingen zijn van waaruit men met dergelijke zeer zware en vaak tragische vragen kan omgaan: respect voor ieder menselijk leven en trouw aan de medemens.

Nicole Note stelt ook de vraag naar zin en betekenis. Centraal in haar bijdrage staat de ervaring van het ‘geraakt-zijn’ door iets, een ervaring die zowel in esthetische als in ethische beschouwingen een cruciale rol lijkt te spelen.

In de laatste twee bijdragen verlaten we de vraag naar levenszin. Bart Pattyn gaat in op de vraag naar de haalbaarheid van onze inzet voor het publieke belang. Om zicht te krijgen op deze vraag en mogelijke strategieën op basis waarvan we op politiek niveau de zorg voor publieke goederen kunnen behartigen, moeten de gangbare vooronderstellingen uitgeklaard worden.

De bijdrage van Carl Ceulemans biedt een ethisch-normatieve analyse van een begrip dat de laatste tien jaar steeds vaker opduikt in het vocabularium van de internationale politiek.

Lees verder


Ethische Perspectieven, December 2012 (vol 22/4)
Het Decembernummer van Ethische perspectieven opent met de getuigenis die Paolo Dall’Oglio in Leuven aflegde over de situatie in Syrië. Deze eredoctor van de KU Leuven werd deze zomer gesommeerd Syrië te verlaten, het land waar hij zich al dertig jaar sterk maakt voor de interreligieuze dialoog.

Frank Vandenbroucke schetst dat de vorming van een sociale unie geen luxe, maar een kwestie van overleven is voor de Europese Unie.

Andrew Levine bespreekt de spanningen en onderlinge verbanden die vandaag zo actueel zijn tussen democratische politieke instituties en de markteconomieën.

Vanuit een heel andere achtergrond ontwikkelt Jurn de Vries ook gedachten die raken aan de thematiek die in dit nummer centraal staat. Hij toont hoe de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren niet alleen een hedendaags probleem vormt, maar hoe we hiervoor reeds in de Bijbel talloze richtlijnen vinden.

Lees verder


Ethische Perspectieven, September 2012
Het derde feest van de filosofie dat dit voorjaar in Leuven gevierd werd had als thema ‘de ziel’. In dit nummer van Ethische perspectieven besteden we graag aandacht aan enkele sprekers van het Leuvense feest. We openen met een tekst van Roger Scruton, die de openingslezing verzorgde onder de titel ‘Soul, Self and Face’. De discussie tussen Dick Swaab en Herman van Praag die Jens De Vleminck modereerde sluit hier naadloos bij aan.

De relatie tussen subject en object wordt in de bijdrage van Gertrudis Van de Vijver van Descartes, via Kant tot bij Lacan gevolgd. Waar de bijdrage van Van de Vijver een hoofdthema van de moderne filosofie sinds Descartes bespreekt, brengt Peter Venmans ook de klassieke filosofie ter sprake. Fauve Lybaert tenslotte, reflecteert naar aanleiding van de film ‘Hable con ella’ over persoonsidentiteit.

Lees verder


Ethische Perspectieven, Juni 2012
In dit juninummer opent Ethische Perspectieven met een uitdagend essay van Ben Irvine die een pleidooi houdt voor tekst in druk. Een tweede bijdrage is de weergave van een gesprek tussen Bart Pattyn en Paul Tanghe naar aanleiding van diens boek ‘Een goed leven. Gelukkig zijn in tijden van zinsverduistering’ dat vorig jaar verscheen. Paul Tanghe reflecteert over het goede leven vanuit een concrete, personalistische visie, waarin vooral de eerste en intieme kringen rondom ieder mens van belang zijn.

De politiek-filosofische bijdrage van François Levrau contrasteert hier enigszins mee. Hij onderzoekt de complexe verhoudingen die er in het hedendaagse debat bestaan rondom de toekenning van rechten aan etnisch-culturele minderheden in een liberale samenleving. Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van Cedric Ryngaert die geschreven werd naar aanleiding van een colloquium van het Leuven Centre of Global Governance Studies, dat opgenomen was in de activiteiten van Wetenschap & Ethiek 2012 dit voorjaar.

Lees verder


 
Recentste uitgave
24 (2014) 1
Voorwoord
(Jelle Zeedijk)
Het 'boerkaverbod' in België
(Eva Brems)
Over Huntington's 'Clash of Civilizations'
(Simon Vincken)
Is een 'moderne' islamitische pedagogiek mogelijk?
(Hans Van Crombrugge)
Onmaatschappelijke maatschappelijkheid. Over het mensbeeld achter de mensenrechten
(Thomas Mertens)
De euthanasiewet en de paradox van de ultieme zelfbeschikking. Een medisch-ethische reflectie.
(Georges Casteur)
Debating multiculturalism - debat met Eva Brems
( Hollands College)
Icuro, Koepel van Vlaamse Ziekenhuizen met Publieke Partners: Ethiek in de kliniek
(Stefan Van Roey)
       
 
 
Terug  naar  Ethische Perspectievencontact© 2014 - Ethische Perspectieven - p/a Damiaanplein 9 bus 5306 - 3000 Leuven - Telefoon 0032 (0)16/32.38.29